Congres samen beslissen

Congres 'Samen Beslissen' op 7 november 2019

pdf
PsyQ Nederland, in samenwerking met de Parnassia Groep Academie, organiseert in Doorn op 7 november een congres over het perspectief van de patiënt/cliënt, de behandelaar en de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Beter voor de behandeling

Bij 'Samen Beslissen' worden de deskundigheid van de behandelaar, de ervaringsdeskundigheid van de patiënt en wetenschappelijke inzichten gebruikt om tot een behandelbeslissing te komen. Patiënten en behandelaren weten dat samen beslissen over de behandeling beter is voor de behandeling. In de praktijk blijkt het samen een beslissing nemen over de behandeling toch lastiger. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de beslissing over de behandeling samen wordt genomen.

Programma en workshops

's Ochtends zal dr. Alan Ralston ons met een filosofische invalshoek op de praktijk meenemen met zijn visie op het samenkomen van het perspectief van de patiënt en van de behandelaar. Daarna zijn er plenaire lezingen rond best practises vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundigen en behandelaren en specialismeleiders. De ochtend wordt afgesloten met een paneldiscussie. In de middag zijn er workshops.

Bekijk programma en beschrijving van de workshops.

Doelgroep

Het congres is bestemd voor ervaringsdeskundigen, leidinggevenden, specialismeleiders, behandelaren en andere belangstellenden.

Kosten

€ 125.- per persoon, ex b.t.w. Inschrijving is definitief na betaling op de volgende bankrekening:

NL53INGB0673846717 | T.n.v. PsyQ Nederland BV  | o.v.v. je naam / Landelijk Congres Ervaringsdeskundigheid 7 november 2019

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VS Register)

Annulering

Annulering is gratis tot uiterlijk 23 oktober 2019. Bij een annulering na deze datum is restitutie niet meer mogelijk en zal er voor gratis deelnemers een bedrag van € 54,- worden doorbelast naar de kostenplaats waar men werkzaam is.

Locatie

Oranjerie Hydepark, Hydeparklaan 10, 3941 ZJ Doorn. Bekijk op Google maps.

Programma 'Samen beslissen' 7 november 2019

Dagvoorzitter Annet Spijker, voorzitter Directieraad PsyQ Nederland en bestuurder i-psy, PsyQ, Brijder.

09.30 – 10.00 uur Inloop en inschrijving
10.00 – 10.15 uur Opening en welkom door Annet Spijker
10.15 – 10.45 uur Naderbij dan gedacht
Lezing Alan Ralston
10.45 – 11.15 uur Luisteren we wel goed naar de client/patiënt die tegenover ons zit?
Lezing Martie de Jong / Nina Loefs
11.15 – 11.30 uur Koffie/thee pauze
11.30 – 12.00 uur De behandelaar als bescheiden adviseur
Lezing Gijs Nooitgedagt / Yvonne de Jong
12.00 – 12.30 uur Paneldiscussie met:  
Alan Ralston, Ellen Huizinga, Gijs Nooitgedacht, Martie de Jong onder leiding van René de Bruin
12.30– 13.30 uur Lunchpauze
13.30 – 14.30 uur Workshops ronde 1
14.30 – 15.00 uur Koffie/thee pauze
15.00 – 16.00 uur Workshops ronde 2
16.00 – 16.30 uur Afsluiting met een borrel

Inschrijving via aanmeldformulier

Workshops

Er zijn in totaal 4 workshops en 2 workshops rondes. Deelnemers kunnen keuzes voor 3 workshops doorgeven. Getracht wordt om iedereen bij twee workshops van keuze te plaatsen. De uiteindelijke indeling van de workshops wordt ongeveer 2 weken van te voren verstuurd aan de deelnemers.

Workshop 1 - Machine Learning, Ervaringsdeskundigheid, ROM: Samen Beslissen!
Saskia van Es, Peggy van der Pol, Laxmie Jawalapershad

Met de toename van computerpower en datastromen neemt Machine Learning een vlucht, al wordt Machine Learning nog zeer beperkt toegepast in de ggz. Hoe zou PsyQ deze innovatieve methode kunnen toepassen? Een Somatische Symptoomstoornis of verwante stoornis (SSS) kent hoge behandelkosten. Kunnen gegevens gerelateerd aan het intakeproces (bijvoorbeeld veel indirecte tijd), demografische gegevens en ROM gegevens de behandelduur voorspellen? En hoe gebruik je deze resultaten dan in de behandelkamer? Om deze vraag te beantwoorden zijn verschillende Machine Learning algoritmes geoptimaliseerd om de behandelduur te voorspellen van patiënten die in behandeling zijn geweest bij Somatiek & Psyche.

Op basis van gegevens over 6287 behandelcontactrecords, van 1515 unieke patiënten, waarvan 913 inclusief ROM gegevens werden deze algoritmes bepaald. De workshopgevers zullen kort met u ingaan op het analyseproces en daarna met u van gedachten wisselen over de (on)mogelijkheden vanuit het oogpunt van een onderzoekende zorgprofessional. Hierbij willen zij ook uitdrukkelijk aandacht besteden aan het belang van ROM in het klinische proces en de meerwaarde voor Machine Learning. Vervolgens simuleren zij een behandelkamer waarin resultaten van een Machine Learning algoritme met een patiënt wordt besproken. Op deze manier wordt een beeld geschetst van de (on)mogelijkheden van deze onderzoek wijze, tot en met de implementatie.

Literatuur: An Introduction to Statistical Learning With Applications in R. Gareth James et al., 8th printing, 2017.


Workshop 2 - Gezamenlijke besluitvorming in een behandeling voor angstklachten
Anja Greeven / Josine van Hamersveld

Gezamenlijke besluitvorming is een proces waarin de zorgprofessional en de patiënt gezamenlijk beslissen hoe een gezondheidsprobleem aangepakt kan worden. De verschillende behandelopties, de voor- en nadelen van de opties en de overwegingen die belangrijk zijn voor de individuele patiënt worden besproken.

In de huidige workshop wordt aandacht besteed aan gezamenlijke besluitvorming in de verschillende fases van een angstbehandeling, zoals bij het geven van psycho-educatie, opbouw van de werkrelatie, behandeldoelen, en de uitvoer van opdrachten en huiswerk. De workshop wordt verzorg door Maaike van der Linden, ervaringsdeskundige bij de ADF-stichting, en Anja Greeven, specialismeleider angststoornissen van PsyQ. Tijdens de workshop zullen we met elkaar discussiëren over stellingen en wordt er de mogelijkheid geboden om te oefenen.

 

Workshop 3 - Ervaringsdeskundigheid in woord én geschrift
Venu Nieuwenhuizen

Parnassia Groep beschouwt ervaringsdeskundigheid als een onmisbaar onderdeel van de aangeboden zorg. Elke cliënt moet kunnen profiteren van de hulp van een ervaringswerker. Om invulling te geven aan deze relatief nieuwe beroepsgroep, ontwikkelde Antes een Handreiking ervaringsdeskundigheid. Deze handreiking is een hulpmiddel voor zowel teams die voornemens zijn een ervaringswerker aan te nemen als teams die al een ervaringswerker in dienst hebben. In de workshop behandelen we de inhoud van de handreiking, zoals het takenpakket en de randvoorwaarden. Vervolgens nemen de deelnemers hun eigen werkpraktijk onder de loep.

De workshop is opgebouwd uit:
Vragen: wat weten de deelnemers over ervaringsdeskundigheid? Hoe loopt het?
Theorie: de Handreiking ervaringsdeskundigheid wordt toegelicht.
Voorbeelden: voorbeelden uit de praktijk worden gegeven.
Oefening: deelnemers maken een sterkte/zwakte analyse aangaande ervaringsdeskundigheid in hun eigen werkpraktijk.
Feedback: de oefening wordt nabesproken.

Na de workshop hebben de deelnemers:  

  • Meer begrip over de functietaken van de ervaringswerker.
  • Een duidelijk beeld hoe een ervaringswerker gefaciliteerd dient te worden.
  • Verbeterpunten voor de eigen werkpraktijk aangaande ervaringsdeskundigheid geformuleerd.

Venu Nieuwenhuizen zet zich in om herstelgerichte zorg binnen de ggz vorm te geven. Zijn aandachtsgebieden zijn rehabilitatie, ervaringsdeskundigheid, familiedeskundigheid en herstelgerichte modellen. Venu is werkzaam als programmamanager herstelgerichte zorg bij Antes. Voorheen werkte hij als behandelaar/ rehabilitation counselor bij Altrecht en was hij docent/ adjunct-directeur bij Stichting Rehabilitatie ’92.

Workshop 4 - Samen beslissen met behulp van culturele formulering
Samrad Ghane

Culturele formulering is een systematische inventarisatie van het perspectief en de sociaal-culturele context van de patiënt. Onderzoek wijst uit dat het opstellen van een culturele formulering tot een betere wekalliantie kan leiden, mogelijk omdat de behandeling beter kan aansluiten bij de unieke visie en achtergrond van de patiënt. In deze interactieve workshop wordt, o.a. aan de hand van casuïstiek, stil gestaan bij de meerwaarde van de culturele formulering en de operationalisatie daarvan: het Cultural Formulation Interview.